27 stycznia 2016

W dniu 27 stycznia 2015 roku w siedzibie okręgowego zarządu odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych  okręgu w Elblągu                    z udziałem Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Bogusław Dąbrowskiego . 

Głównym tematem szkolenia był nowy Regulamin Komisji Rewizyjnych. Szkolenie było prowadzone pod przewodnictwem nowego Przewodniczącego  Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniewa ŻYLUKA. W ramach szkolenia Prezes OZ Antoni DALAK przedstawił członkom ogrodowych komisji rewizyjnych główne uwarunkowania funkcjonowania ROD wynikające z ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zadania i obowiązki dla organów PZD w ogrodzie. Ponadto przedstawił rolę      i miejsce ogrodowej komisji rewizyjnej w procesie przygotowania i przeprowadzenia walnego zebrania w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Bogusław Dąbrowski zapoznał zebranych z zasadami funkcjonowania komisji rewizyjnych wynikającymi z nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych i wytycznych  Krajowej Komisji Rewizyjnej udzielając jednocześnie instruktażu jak najskuteczniej wdrażać w życie jego postanowienia. Ponadto zostały uszczegółowione zasady prowadzenia kontroli funkcjonowania zarządów ROD jako obowiązkowej corocznej czynności kontrolnej komisji rewizyjnej ogrodu. Przedstawiono również wzory dokumentacji kasowej i księgowo                       -finansowej w ROD. W szkoleniu udział wzięło 58 przedstawicieli ogrodowych komisji rewizyjnych.

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Szkolenie komisji rewizyjnych ROD w okręgu elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106