12 czerwca 2016

W dniu 9 czerwca 2016 r. odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ROD, Instruktorów SSI OZ i ROD oraz członków komisji powołanych do przeprowadzenia „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w okręgu Elbląg w 2016 roku”. Na wstępie narady Prezes OZ PZD Antoni DALAK zapoznał uczestników z  aktualną sytuacją w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD w tym m.in. dotyczącą złożonego  wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego  oraz działaniami związku w tym zakresie a także podsumował organizację  i przeprowadzenie walnych zebrań w ROD. W nawiązaniu do przeglądu zagospodarowania zwrócił zebranym uwagę na niektóre aspekty związane  z zamieszkiwaniem  na działkach i altanami ponadnormatywnymi, gospodarką odpadami i inne bieżące zagadnienia w tym dotyczące  szkolenia dla nowych działkowców oraz organizacji konkursów  „Wzorowa działka”, „Najpiękniejszy ogród roku 2016” na szczeblu naszego okręgu. Wiceprezes OZ Wiesław WIŚNIEWSKI przedstawił podstawowe zasady przyjmowania i rozpatrywania  skarg i zażaleń w świetle dotychczasowej praktyki wynikającej z ich rozpatrywania. Stwierdził, że większość skarg i zażaleń dotyczy zaniechań niektórych zarządów ROD.

 

 

W głównej części narady I Wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik zapoznał zebranych                              z podstawowymi zasadami organizacji i przeprowadzenia powszechnego  przeglądu zagospodarowania   w ROD   w Okręgu Elbląg  w dniach od 10.06.2016r. do 25.08.2016r. w okręgu elbląskim przyjętym uchwałą nr 63/2016 Prezydium Okręgowego Zarządu w Elblągu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku w Okręgu Elbląg”. W tym zakresie zwrócił  m.in. uwagę Prezesów                         na odpowiednie przygotowanie ogrodów do przeglądu oraz udzielenie niezbędnej pomocy członkom komisji w prawidłowym jego przeprowadzeniu. Omówił również szczegółowo poszczególne punkty protokołu przeglądu  z uwzględnieniem oceny i wniosków komisji przeglądowych ujętych w podsumowaniu.

Następnie Sekretarz OZ Regina Pawlukowska wydała  wszystkim komisjom niezbędne dokumenty do realizacji przeglądu  oraz podano datę kolejnego spotkania członków komisji na którym zostaną omówione szczegóły związane z transportem i komunikacją.                          Na zakończenie w dyskusji wysłuchano wielu pozytywnych i słusznych naszym zdaniem głosów z sali narady. Uczestnicy z jednej strony zwracali szczególną uwagę na doniosłość tego przedsięwzięcia i uporządkowania tego tematu   dla dobra każdego ROD a z drugiej strony wskazywali na  konieczną potrzebę uhonorowania członków komisji za ich włożony trud i wysiłek organizacyjny w przeprowadzenie przeglądów. 

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ PZD W Elblągu

Szkolenie dla Prezesów ROD, instruktorów SSI i członków komisji powołanych do przeprowadzenia „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w okręgu Elbląg "

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106