01 czerwca 2016

STANOWISKO

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU  PZD I KOMISARYCZNEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W ELBLĄGU W SPRAWIE PISMA PANA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH SKIEROWANEGO  DO MINISTRA INFRASTRUKTURY    I BUDOWNICTWA DOTYCZĄCEGO PONADWYMIAROWYCH ALTAN  I  ZAMIESZKIWANIA W ROD ORAZ WNIOSKU SKIEROWANEGO    DO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAGADNIEŃ  PRAWNYCH PODJĘTE NA POSIEDZENIU OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU

 

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD  w Elblągu i Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 po zapoznaniu się  z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich i skierowanego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa  w sprawie budowy altan ponadwymiarowych   i zamieszkiwania w ROD  oraz wniosku skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięciu zagadnień prawnych wyrażają zdziwienie  i  niezadowolenie,  gdyż za sprawą organu konstytucyjnego jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich narusza spokój środowiska działkowego.

Zarazem Prawo budowlane w art. 29 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994   Dz. U. z 2013 oraz z 2014 §40 i ustawa w art. 13 stwierdza, że powierzchnia  altan na działkach w ROD nie może przekraczać 35 m2 oraz wysokości  5 m przy dachu stromym i do 4 m przy dachu płaskim w takim przypadku nie stosuje się reglamentacji  prawnobudowlanej, co znajduje swoje odbicie w wyroku Naczelnego  Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 1998r. IV SA 1758/96, który stwierdził „ roboty budowlane, których rozpoczęcie nie wymaga pozwolenia na budowę     ani zgłoszenia oraz nie mają cechy samowoli budowlanej do likwidacji, której upoważnione są organy nadzoru budowalnego. Konsekwencję dla osób trzecich kwalifikuje się jako szkoda w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego” .

Pragniemy zwrócić uwagę, że budowa altany o wymiarach przekraczających normy prawne  zawsze była i jest samowolą budowlaną i nie może być sankcjonowana, dlatego ustawodawca w art. 42 ustawy o ROD postanowił, że wynagrodzenie  nie przysługuje za nasadzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.

Dziwić musi fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich broni tych osób, które łamią prawo – art. 12 ustawy o ROD i całorocznie zamieszkują w altanach. Czynności jakie podejmują Zarządy ROD z tym związane wynikają tylko i wyłącznie
z troski o zdrowie i życie zamieszkujących  tam osób, które zakłócają spokój wypoczywających w pobliżu rodzin, ale Rzecznik Praw Obywatelskich na to zjawisko nie zwraca uwagi.

Kwestie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują odbicie w ustawie z 13 grudnia 2013 roku o ROD. Ustawodawca w artykule 75 tej ustawy dał przyzwolenie właścicielom nieruchomości do wydania decyzji o likwidacji ROD, o ile Stowarzyszenie ogrodowe nie może wykazać się tytułem prawnym do nieruchomości. Działania te właściciel nieruchomości mógł podjąć 24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy  tj. do 18 stycznia 2016 roku.

Jednocześnie ustawa przesądziła o niemożliwości likwidacji ogrodu, o ile Rodzinny Ogród Działkowy spełnił jedną z czterech przesłanek wymienionych w art. 76 ustawy. Rzecznik powinien starać się reprezentować wszystkich obywateli  i traktować   na równi, a jeśli sytuacja tego wymaga powinien przed podjęciem decyzji zorganizować debatę,  w której swoje argumenty będą mogły przedstawić  wszystkie środowiska.

Należy zauważyć, że Rzecznik Praw Obywatelskich w tym przypadku nie tylko  nie reprezentuje wszystkich obywateli, ale wręcz zdecydowanie występuje przeciwko większości z nich.

Pan Rzecznik przyjął jednostronny punkt widzenia , a to musi niepokoić.

Odnosi się wrażenie, że Rzecznik Praw Obywatelskich  uległ emocjonalnym aspektom, nie dostrzegając obowiązujących w tym względzie wszystkich norm prawnych i moralnych. Stanowisko Rzecznika  Praw Obywatelskich uznajemy za działanie godzące w istotę ogrodnictwa działkowego,
A to stanowi niebezpieczny precedens w działalności konstytucyjnego organu, który ma być strażnikiem praw obywatelskich.

Z upoważnienia 27 uczestników i zaproszonych gości podpisano

 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Antoni DALAK

 

Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu

Zbigniew ŻYLUK

Stanowisko OZ w Elblągu i KOKR w Elblągu w sprawie wniosku RPO do NSA

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106