07 kwietnia 2016

W dniu 05 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Okręgowego Zarządu odbyły się spotkania z Prezydentem Elbląga p. Witoldem Wróblewskim oraz z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji p. Sławomirem Skorupą. W obu spotkaniach elbląskie ogrody reprezentowali Prezes OZ PZD p. Antoni Dalak oraz I Wiceprezes - Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik.

Na spotkaniu z Prezydentem Elbląga Prezes OZ PZD Antoni Dalak przedstawił podstawowe problemy i potrzeby ogrodów naszego okręgu w tym szczególnie dotyczące ROD z terenu Elbląga, które są znaczącą społecznością w mieście i stanowią z rodzinami blisko 20 tysięczną rzeszę mieszkańców. Prezydent Elbląga p. Witold Wróblewski omówił planowe zamierzenia miasta Elbląga w bieżącym roku, zwracając uwagę na trudną sytuacje finansową miasta oraz jego starania dotyczące poszukiwanie i zabezpieczania środków na wszystkie ważne sfery życia miasta w tym szczególnie na promocję i rozwój przedsiębiorczości, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, rozwój sportu, kultury i edukacji. Nadmienił, że pomimo obiektywnych trudności ma na uwadze wszystkie społeczności naszego miasta w tym również stowarzyszenia ogrodowe. Podkreślił dobrą dotychczasową współpracę z władzami naszego stowarzyszenia. Poinformował również, że miasto w najbliższym okresie nie ma zamiarów inwestycyjnych w stosunku do terenów na których położone są elbląskie ogrody.

I Wiceprezes OZ PZD – Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik dodał, że wstępne potrzeby elbląskich ogrodów oraz Okręgowego Zarządu w zakresie infrastrukturalnym zamykają się kwotą blisko 500.000,00 zł. Okręg i rodzinne ogrody działkowe oczekują od Urzędu wsparcia i pomocy w pozyskiwaniu dodatkowych środków m.in. z dostępnych funduszy europejskich lub innych programów lokalnych. Ważnymi sprawami dla ogrodów jest też problem wzrostu opłat za odpady komunalne oraz usuwanie innych podobnych odpadów w tym gałęzi i wielkogabarytowych z terenów ROD i terenów wokół ogrodów. Kończąc swoje wystąpienie I Wiceprezes wspomniał o jubileuszu 35-lecia PZD i przygotowaniach do obchodów Dni Działkowca w ramach np. Dni Elbląga lub osobnego festynu dla mieszkańców miasta realizowanego wspólnie z urzędem.

Prezydent ponownie zabierając głos potwierdził tam gdzie to możliwe pełną realizację zapisów art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych regulujących stan prawny ogrodów, wspólne obchody rocznic, zabezpieczenie poprawy dojazdów do ogrodów w powiązaniu z realizacją innych inwestycji miejskich w tym ścieżek rowerowych i tras spacerowych wokół ogrodów a także potwierdził możliwość powtórnego rozpatrzenia naszych wniosków w zakresie pozyskania przez ogrody dotacji na budowę, rozbudowę i utrzymanie infrastruktury pomimo zatwierdzonego już budżetu na ten rok. Jednak jak stwierdził będzie to uzależnione od decyzji Rady Miejskiej. Dodał, że już niebawem istnieje również możliwość skorzystania przez ROD z budżetu obywatelskiego miasta.

Na zakończenie spotkania Prezes Okręgu Antoni Dalak podziękował Prezydentowi za umożliwienie przedstawienia naszych potrzeb w imieniu elbląskich działkowców. Prezydent oraz Prezes Okręgu umówili się, że wszystkie nasze postulaty oraz potrzeby inwestycyjne ogrodów zostaną przez nas spisane i przesłane do rozpatrzenia przez odnośne władze.

Na kolejnym spotkaniu w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Elbląg omówiono z Dyrektorem Skorupą stan realizacji naszych wniosków złożonych w 2015 roku a dotyczących trzech ogrodów z terenu Elbląga. Jak nam przedstawiono w jednym przypadku decyzja jest dla nas pozytywna, drugi wniosek ma szansę być pozytywnie rozpatrzony w najbliższym czasie po dodatkowych konsultacjach ze stronami. Natomiast w przypadku trzeciego ogrodu sprawa musi być skierowana do rozpatrzenia przez właściwe organy administracji publicznej ale miasto widzi tutaj również pozytywne rozwiązanie na korzyść naszego stowarzyszenia. Na zakończenie wizyty w departamencie geodezji otrzymaliśmy zapewnienie o pełnym wsparciu miasta w sprawach związanych z podziałem administracyjnym terenów dotyczących innych ogrodów.

Obydwa spotkania przebiegły w miłej i rzeczowej atmosferze.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

Spotkanie z Prezydentem miasta Elbląga i Dyrektorem Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106