09 lutego 2017

W dniu 6 lutego  2017r. w Urzędzie Miasta w Elblągu odbyło się spotkanie przedstawicieli OZ w Elblągu na temat Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017r. Celem tego spotkania była koordynacja działań  wszystkich służb z terenu Elbląga, w szczególności pracowników policji, straży miejskiej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych  zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy  oraz wszelkich innych osób chętnych do współpracy w tym też OZ i przedstawicieli zarządów ogrodów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Elblągu, Referatu Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu,   Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Straży Miejskiej w Elblągu, Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej  - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Noclegowni Miejskiej "Pogotowie Socjalne" przy Izbie Wytrzeźwień w Elblągu, Aresztu Śledczego w Elblągu,  Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak,  Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Chorób Wewnętrznych "EL-VITA" oraz stowarzyszeń w tym Stowarzyszenia „Od nowa…” – dawny Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu, TEEN CHALLENGE - Chrześcijańska Misja Społeczna O/Elbląg i  OZ PZD w Elblągu.

W czasie spotkania prowadzonego przez przedstawiciela  Prezydenta Elbląga zarazem Gminnego koordynatora badania p. Jacka Romanika każdy z uczestników przedstawił zakres występowania tego zjawiska oraz omówił dotychczasowe działania , które podjęto w zakresie przeciwdziałnia narastania tego problemu. Mając na względzie niezbyt odległy termin przeprowadzenia badania przystąpiono do szczegółowego przedmiotowego wypracowania  procedur działania. Uzgodniono  również podstawowe kontakty i drogę rozwiązywania pilnych spraw w przypadkach kryzysowych.

Ustalono, że właściwym dla koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych na terenie Elbląga  będzie Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu, którego zadaniem będzie m.in. zapewnienie ze wszystkimi uczestnikami badania stałej wymiany informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsc podlegających kontroli dostępne są w lokalnych oddziałach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej  oraz na komisariatach policji.

W swoim wystąpieniu podczas spotkania I Wiceprezes OZ PZD w Elblągu p. Zygmunt Wójcik zaznaczył, że  Okręgowy Zarząd działa w tej sprawie w oparciu o przepisy związkowe i prowadzi skuteczne działania już od jesieni 2015 roku. I tak na  11 przypadków zgłoszonych przez ROD-y, obecnie faktycznie zamieszkuje na terenie ogrodów w naszym okręgu 6 osób. Dzięki systematycznie prowadzonym procedurom udało się m.in. dzięki naszym zabiegom, wsparciu samorządów oraz poprzez miejscowe ośrodki pomocy społecznej obniżyć liczbę zamieszkujących do 6 przypadków tej zimy i tak: 3 działkowców przestało zamieszkiwać a dwóch wyjechało do rodzin na zimę na nasz wniosek, 1 osoba otrzymała lokal socjalny, a kolejna jedna oczekuje na taki lokal. Wszystkim pozostałym  zapewniono  poprzez w/w organy pomoc doraźną i opiekę socjalną oraz nadzór nad ich bytnością. 

Nadmienił, że  na jesiennym szkoleniu oraz obecnie  w styczniu br. OZ PZD  zwracał uwagę  i przypominiał wszystkim zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by aktywnie działały według wcześniej opracowanych reguł a obecnie włączyły się w/w akcję poprzez udostępnienie ogrodów działkowych dla służb gminnych, które odpowiadać będą za liczenie bezdomnych. Ponadto dodał, że o obecnej akcji wszyscy otzrymali informacje przesłaną SMS-ami przez KR PZD. Ponadto przypomniał, że na czołówce strony  internetowej naszego okręgu już od ponad półtora roku, zamieszczone są informacje na temat postępowania w razie stwierdzenia występowania zamieszkiwania   oraz podane są podstawowe kontakty  dla ogrodów  z właściwymi dla tej sparwy placówkami  i służbami  publicznymi z terenu miast i gmin naszego okręgu.

W czasie dyskusji mówiono wiele o zrozumieniu, empatii i udzielaniu pomocy wszystkim potrzebującym w każdym zauważonym przypadku.  Z kolei p. Z. Wójcik zwrócił szczególną uwagę na fakt, że pomimo przepisów zabraniającychw obiektach nie przystosowanych do zamieszkiwania, jakimi są altany, spotykamy się często z problemem meldowania tam osób przez urzędy oraz uznawania tych obiektów jako zdatnych do zamieszkiwania pod względem technicznym co jest prawnie niedopuszczalne. Stwierdził, że w zwiazku z tym należałoby przy każdej wizycie służb publicznych jednoznacznie stwierdzać nieprzydatność takiego obiektu do zamieszkiwania a mieszkające tam osoby (szczególnie zimą) umieszczać bezwględnie w schronisku czy noclegowaniach dla bezdomnych.

Zaznaczył, że zaniechanie to może prowadzić w konsekwencji do tragedii zamarzniecia lub zaczadzenia, czego dowodem są ostatnie przypadki śmiertelne na terenie kraju. Tymczasem w odpowiedzi na nasze pisma kierowane do władz samorządów lub ośrodków pomocy ich działanie często polega na tym, że stwierdzany jest pobyt i zamieszkiwanie a następnie przydzielana jest pomoc materialna w postaci np. węgla do ogrzewania, pomimo niesprawdzonej i niedopuszczonej pod względem technicznym do używania instalacji grzewczej.  Na zakończenie swojej wypowiedzi zauważył, że nie jest to jedyna rzecz, która wyklucza zamieszkiwanie i można by tutaj przytoczyć cały wachlarz sparw takich jak:  brak prądu  i wody w okresie zimowym, brak zbiorników na nieczystości ciekłe ( szamba) i szereg innych ale są to sparwy do dalszej i szerszej dyskusji, które nasze stowarzyszenie ciągle wskazuje jako podstawowe przeciwskazania zamieszkiwania na ogrodach.

Te i inne podobne tematy poruszane przez prowadzącego oraz uczestników  były szeroko omawiane , jednakże z uwagi  na szczebel tego spotkania nie wszytkie mogą być natychmiast rozwiązane. Uznano wspólnie, że należy wypełnić podstawowe założenia niniejszego badania a zgłaszane problemy będą podstawą do zgłaszania i wypracowywania skutecznych rozwiązań na wyższych szczeblach organów w publicznych.

Na zakończenie prowadzący rozdał do wypełnienia ankiety z pominięciem ogrodów  co wynika z decyzji Wojewody  o treści ”W trakcie realizacji badania należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób przebywających na ogródkach działkowych. W przypadku stwierdzenia, iż osoby te, od długiego czasu mieszkają w warunkach zbliżonych do mieszkalnych, nie należy ich obejmować badaniem i zaliczać do osób  bezdomnych”.

Prowadzący podał ponadto podstwowe kontakty do badania m.in. do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta w Elbląg tel: 55 239 32 85 e-mail: jacek.romanik@umelblag.pl.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik

 

 

Spotkanie nt. liczenia bezdomnych w ROD w Urzędzie Miejskim w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106