25 października 2016

4 października 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok, który może mieć niebagatelne znaczenie dla tysięcy działkowców. W sprawie sygn. akt I SA/Bd 526/16, Sąd stanął na stanowisku, że zbywając prawa do działki, w części w jakiej zapłata dotyczy znajdujących się na działce nasadzeń i naniesień, działkowiec rozlicza dochód wg zasad obowiązujących przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Sąd zakwestionował pogląd Ministra Finansów, który w interpretacji podatkowej zajął stanowisko, wg którego podatek PIT należy płacić od całości dochodu osiągniętego przez działkowca zbywającego prawo do działki i prawo własności naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na działce.

Mówiąc w skrócie, wg Sądu, jeżeli - przy okazji przeniesienia praw do działki - następuje przeniesienie własności nasadzeń i nakładów, które zostały dokonane (zakupione) ponad 6 miesięcy przed zbyciem prawa do działki, to dochód ze sprzedaży tej własności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zdaniem WSA od dochodu z transakcji, w części dotyczącej własności naniesień i nasadzeń, odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.

Choć wyrok ten dotyczy indywidualnej sprawy, to PZD podejmie starania, by – biorąc pod uwagę spójność orzeczenia z ustawami podatkowymi i z ustawą o ROD - Minister Finansów wydał wytyczne do jego stosowania przez organy podatkowe we wszystkich sprawach dotyczących działkowców.

Na czym polegał spór?

         Pogląd wyrażony przez Sąd zapadł w sprawie, w której działkowiec zakwestionował stanowisko organu podatkowego, iż cała wartość transakcji, której przedmiotem było zbycie prawa do działki w ROD oraz własności znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń, jest objęta podatkiem PIT. Działkowiec uważał, że choć umowa była jedna, to - w sensie podatkowym - dotyczyła dwóch różnych kategorii przedmiotów, do jednej zalicza się prawo do działki, do drugiej własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.

Konsekwencją takiego poglądu było ustalenie, iż:

- osobno należy postrzegać dochód osiągnięty z przeniesienia prawa do działki, opodatkowany PIT jako pochodzący z odpłatnego zbycia prawa majątkowego - o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.  

- osobno należy postrzegać dochód osiągnięty ze sprzedaży własności rzeczy znajdujących się na działce, zwolniony z PIT, jako pochodzący z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej, nabytej ponad 6 miesięcy przed zbyciem - o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f .

WSA przychylił się do stanowiska prezentowanego przez działkowca.

         Jakie podatki płacimy wg WSA?

Od dochodu za zbycie prawa do działki zapłacimy podatek wg stawki PIT - a więc skali podatkowej 18 lub 32 % łącząc dochód ze sprzedaży z dochodami z innych źródeł. Podatnikiem PIT jest zbywca prawa do działki, i to on zapłaci podatek.

         Od dochodu za zbycie własności naniesień i nasadzeń nie płacimy PIT, transakcja obciążona jest jedynie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2%. PCC płaci nabywca – zgodnie z art.  4. pkt 1 ustawy o PCC ciężar obowiązku podatkowego ciąży - przy umowie sprzedaży - na kupującym. Deklarację na PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Za datę początkową 14-dniowego terminu w tym przypadku należy uznać dzień podpisania umowy o przeniesieniu prawa do działki, czyli dzień w którym podpisy pod nią potwierdzi notariusz.

         Bezpieczniejszym jest też przyjęcie, że fakt, iż umowa ma być jeszcze zatwierdzona przez zarząd ROD, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia podatku PCC w 14 dniowym terminie od jej zawarcia. Zgodnie bowiem z art.  11 ust. 1 pkt 2) Ustawy o PCC 1. podatek podlega zwrotowi, jeżeli nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej. Co za tym idzie, należy przyjąć, że w świetle ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy, nawet jeżeli jej skuteczność zależy od przyszłego zdarzenia, tak jak to ma miejsce właśnie w przypadku przeniesienia prawa do działki.

 

         Umowa na www.pzd.pl  korzystna

         Warto odnotować, iż dostępny na www.pzd.pl wzór umowy dotyczącej przeniesienia prawa do działki umożliwia zastosowanie konstrukcji akceptowanej przez WSA. W § 3 wzoru wyraźnie odróżnia się bowiem wynagrodzenie z tytułu prawa do działki, od wynagrodzenia za przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce.

Uwaga

Powyższy wyrok zapadł w sprawie indywidualnej. Zatem teoretycznie nie wiąże organów skarbowych. Jednak, biorąc pod uwagę treść art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, z którego jednoznacznie wynika, iż naniesienia i nasadzenia stanowią własność działkowca, wnioski WSA zdają się być oczywiste. Dlatego też, w najbliższym czasie PZD wystąpi do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie, tak aby wykładnia prawa przyjęta przez WSA w Bydgoszczy była stosowana przez organy podatkowe we wszystkich  indywidualnych sprawach.  

radca prawny

Bartłomiej Piech

Biuro KR PZD

 

Link do wyroku WSA w sprawie sygn. akt I SA/Bd 526/16

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7CBB13CB5F

 

 

Sąd - sprzedaż naniesień na działce wolna od PIT

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106