09 maja 2016

Dnia 12 kwietnia 2016 roku uzyskaliśmy pozytywną decyzję w sprawie nabycia przez PZD prawa użytkowania nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej, obręb 6, działka nr 332 o pow. 0,8560 ha  znajdującej się na terenie ROD „Zacisze„ w  Elblągu.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że zostały spełnione przesłanki art.76 ust.1 pkt.1  i 4 ustawy rodzinnych ogrodach działkowych do stwierdzenia nabycia z dniem wejścia w życie w/w ustawy, t.j. z dniem 19 stycznia 2014r. przez PZD prawa użytkowania  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny   - nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy.

Obecnie trwa procedura związana z ujawnieniem w Księgach Wieczystych prawa użytkowania przez PZD w/w gruntu.

Biuro Okręgu PZD w Elblągu informuje , że na  terenie Okręgu PZD w Elblągu regulacji prawnej, na podstawie art. 76 Ustawy, podlegało 3 ROD z częścią terenu o powierzchni  1,1633 ha, na której znajduje się 30 działek uprawowych.  Pozostałe 73 ROD funkcjonujące  na terenie Okręgu PZD w Elblągu mają uregulowany stan prawny.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Okręg PZD w Elblągu złożył wnioski o przyznanie prawa użytkowania gruntów na wszystkie 3 ROD, czyli w 100%.

W międzyczasie prowadziliśmy rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przyspieszenia postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji potwierdzających tytuł prawny PZD do gruntów użytkowanych przez ROD.

W sprawie gruntów w pozostałych 2 ROD trwają postępowania administracyjne, uzgodnienia granic, wykonywanie podziałów geodezyjnych itp., skutkujące przesunięciem przez stosowne urzędy terminów wydania decyzji.

Kierownictwo Okręgu PZD w Elblągu składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się aktywnie do dotychczasowych wyników w sprawie regulacji prawnej gruntów a szczególnie tym, którzy włączyli się uprzednio i obecnie z pełnym zaangażowaniem  w złożenie niezbędnych wniosków do urzędów.

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

Regulacja stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD w okręgu elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106