10 sierpnia 2016

Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w Okręgu Elbląskim   w terenie zakończony. Teraz zgodnie z harmonogramem, podsumowaniem zajmie się Okręgowa Komisja do spraw oceny i analizy przebiegu przeprowadzenia przeglądu ROD  i działek.

Przeglądy w większości odbyły się zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zakładał ostateczne ich zakończenie dopiero na 15.08.2016r. Jak nam przekazano wszystkie Zarządy ROD efektywnie współpracowały  z powołanymi przez OZ komisjami rejonowymi. Komisje rejonowe sprawdziły 76 ogrodów z ponad 10-cioma tysiącami działek.

Należy stwierdzić, iż praca powołanych komisji wymagała dużo zaangażowania  i wytrwałości, była jednak rzeczowa i konstruktywna  oraz dała nam rzeczywisty obraz stanu zagospodarowania naszych ogrodów. Pokazuje nam to również jak dużo już zrobiono ale zarazem jak duże  są potrzeby w zakresie poprawy estetyki i modernizacji infrastruktury  a także przystosowania terenów ROD szczególnie zaś w zakresie melioracji, ogrodzeń granicznych, obiektów wspólnego użytku a także właściwego zagospodarowania działek.

 Z wstępnej oceny okręgowej komisji wyłaniają się już pierwsze spostrzeżenia mówiące o tym , że na terenie ROD okręgu, altanki ponadnormatywne występują w bardzo małym procencie, tak  samo jeżeli chodzi o zamieszkiwanie na terenie ogrodów.

 Ponadto zauważamy jako  OZ potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi  w prowadzonych działaniach i szkoleniach na dostosowanie i nowelizację planów zagospodarowania ROD oraz ich korelację z planami zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. W tym zakresie  widzimy możliwość współdziałania z władzami samorządowymi w zakresie  uwzględniania na tych planach istnienia ROD,  tak aby wszystkie miejscowe społeczności wiedziały, że tam są ogrody a nie „ tereny zielone” lub jak się pisze „zieleń miejska”, „zieleń publiczna” albo w ogóle brak jest planów na tereny gdzie są usytuowane ogrody czyli tzw. białe plamy.

Z pierwszych zestawień wynika, że w większych miastach ROD i działki pełnią rolę czysto rekreacyjno - wypoczynkową a w mniejszych miejscowościach traktowane są raczej jako ogródki warzywne z tradycyjnymi uprawami roślinno-warzywnymi szczególnie zaś przez ludzi starszych. Z kolei nowi działkowcy (głównie ludzie młodzi) w przeważającej większości traktują działki jako „odskocznię” na spotkania weekendowe. Natomiast są również tacy, którzy uprawiają rośliny ozdobne, warzywa, krzewy i drzewa owocowe oraz dbają z pietyzmem o wygląd działki i jej otoczenia w którym przebywają głownie na potrzeby zregenerowania sił witalnych po ciężkiej pracy zawodowej.

Obecnie Okręgowa Komisja do spraw oceny i analizy przebiegu przeprowadzenia przeglądu ROD  i działek szczegółowo oceni zaangażowanie poszczególnych osób w przeprowadzenie przeglądu, przeanalizuje protokoły, ustali i wyjaśni z komisjami  i zarządami ROD wszelkie nieścisłości oraz wyciągnie stosowne wnioski a następnie sporządzi  zbiorczy protokół i przedłoży go w dniu 23.08. na posiedzeniu Prezydium OZ.

 

Zygmunt Wójcik

Przewodniczący Okręgowej Komisji do spraw oceny i analizy przebiegu przeprowadzenia przeglądu ROD  i działek  w Okręgu Elbląg

 

 

Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w Okręgu Elbląskim zakończony

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106