01 lutego 2016

W dniu  29.01.2016 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu, któremu przewodniczył Prezes OZ p. Antoni Dalak. W posiedzeniu wziął udział także Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew ŻYLUK   oraz  Pani Barbara Rościszewska członek Komisji Ugodowej ds. przestrzegania prawa związkowego. Porządek posiedzenia był obszerny omówiono wiele ważnych spraw     dla funkcjonowania ogrodów i OZ.

Na samym początku doszło do uroczystego otwarcia nowej strony internetowej Okręgu Elbląg z nowym adresem wejściowym www.elblag.pzd.pl. Dyrektor Biura OZ p. Zygmunt Wójcik wraz z autorem strony  p. Marcinem Ławrynowiczem - członkiem komisji medialnej przedstawili podczas prezentacji multimedialnej główne założenia i omówili szczegółowo poszczególne jej działy.

 

 

 

     

 

 Po prezentacji  głos zabrał  Pan Antoni Dalak – Prezes OZ PZD Okręgu Elbląskiego. W swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z   aktualną sytuacją w stowarzyszeniu ogrodowym  oraz z najnowszymi uchwałami KR PZD w tym m.in. dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Elbląg , wdrożenia nowego Regulaminu ROD. Na zakończenie zwrócił się z apelem wcześniej skierowanym do Prezesów ROD o rozważenie podczas najbliższych walnych zebrań potrzeby łączenia się ogrodów w większe organizmy z uwagi na szereg problemów w zakresie funkcjonowania głównie małych  ogrodów. W tej materii powołał się na doświadczenia innych okręgów.

Następnie  głos  zabrał I Wiceprezes OZ Pan Zygmunt Wójcik, który przedstawił informację z odbytych  w okresie ostatniego tygodnia  narad i szkoleń dla  Prezesów, księgowych, skarbników, instruktorów SSI ROD oraz komisji rewizyjnych.                     

Nadmienił , że głównym tematem tych szkoleń była tematyka przygotowania walnych zebrań sprawozdawczych, prawidłowość opracowania uchwał przyjętych przez walne zebrania, spraw finansowo-księgowych oraz przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ogrodach a także   aktualne możliwości pozyskiwania środków unijnych,  środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i  budżetów obywatelskich miast i gmin mając            na uwadze najnowsze uchwały podjęte przez KR PZD.  Omówił również projekty i decyzje Prezydium OZ dotyczące zmian organizacyjnych pracy biura OZ, Ośrodka Finansowo - Księgowego  na rzecz ROD naszego okręgu. Szczególny akcent położył na prowadzenie stałej akcji informacyjnej przez Zarządy ROD na których występuje dużo wolnych działek.

Na zakończenie poruszył sprawę związaną z rolą mediów w naszych działaniach   a zarazem potrzebę posiadania przez ogrody aktualizowanych stron internetowych a do czasu ich utworzenia publikowanie niezbędnych informacji przy wsparciu biura OZ. Zwrócił również uwagę na podjęcie niezbędnych działań przez Zarządy w zakresie dbałości o wygląd  i estetykę ogólną ogrodu oraz sprawne informowanie działkowców związane z posiadaniem odpowiedniej liczby estetycznych tablic informacyjnych do umieszczania informacji na terenie ogrodu.

 

W trakcie debaty na posiedzeniu przedstawiono zebranym aktualną sytuację dotyczącą funkcjonowania Zarządów ROD okręgu  oraz wywiązywanie się ich z zobowiązań wobec OZ       w zakresie finansów i sprawozdawczości. Omówiono również zasady redystrybucji nowego regulaminu ROD, opracowań w zakresie wytycznych i druków do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i zadania w tym względzie dla Zarządów ROD naszego okręgu.

Na podstawie Statutu, który wyraźnie określa, jakie są podstawowe zadania Okręgowego Zarządu PZD, Prezydium OZ złożyło projekt uchwały w sprawie Regulaminu działania Okręgowego Zarządu PZD w Okręgu Elbląg. Projekt uchwały i regulamin był szczegółowo omawiany na wcześniejszych posiedzeniach. Biorąc  to pod uwagę Okręgowy Zarząd PZD  w Elblągu przyjął jednogłośnie Regulamin działania Okręgowego Zarządu PZD   z jednoczesnym skierowaniem go do zatwierdzenia przez Krajowa Radę PZD. Podjęto również uchwałę  o określeniu wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki.

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zapoznał się z wstępnymi wynikami realizacji wydatków na wykonanie planu pracy w 2015 r. w oparciu o obowiązujący preliminarz   i zaopiniował je pozytywnie. Przyjęta przez Prezydium OZ ocena wskazuje na dobrą gospodarkę finansową i wydatkowanie środków zgodnie ze statutem PZD i przyjętym na 2015 r. planem pracy  po zmianie władz okręgu w czerwcu ubr. Następnie Okręgowy Zarząd podjął uchwałę  o zatwierdzeniu planu pracy na  rok 2016. Wskutek wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Zarządu p. Stanisławy Skuratko w związku z jej wyborem  do składu Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, OZ podjął jednogłośnie uchwałę   w sprawie: dokooptowania p. Ryszarda Mikołajczyka na nowego członka Okręgowego Zarządu PZD                 w Elblągu.

Na zakończenie omówiono  i przedyskutowano treści zawarte w  zaproszeniu Prezydenta Miasta na spotkanie w dniu 10 lutego br. dla przedstawicieli  OZ  oraz Prezesów ROD dotyczące ustalenia nowych zasad opłat za odpady komunalne w ROD z terenu Elbląga. Po burzliwej dyskusji uznano  sprawę za bardzo ważną dla funkcjonowania ogrodów      i postanowiono przed spotkaniem  ujednolicić nasze stanowisko w tej sprawie.

Uczestnicy posiedzenia  uznali , że posiedzenie było bardzo konstruktywne i podjęto szereg dobrych decyzji dla dobra ROD i OZ. Jednocześnie z uznaniem odnoszono się  do nowej strony internetowej okręgu.

Frekwencja na posiedzeniu  wyniosła  85 %.

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura OZ w Elblągu

 

 

 

 

 

Posiedzenie Okręgowego Zarządu w Elblągu - 29.01.2016

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106