15 marca 2017

W dniu 07.03.2017 r. obradował Okręgowy Zarząd w Elblągu. Obradom przewodniczył Prezes OZ, Pan Antoni DALAK, który zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców. W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pan Zbigniew Żyluk. Podstawowymi celami posiedzenia było podsumowanie działalności okręgu za 2016 rok oraz przyjęcie planu pracy na rok 2017 a także bilansu i sprawozdania finansowego        za rok 2016 oraz preliminarzy finansowych na 2017 r.

Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował Pan Bogusław Dąbrowski   - Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  PZD, który zapoznał zgromadzonych  z najważniejszymi działaniami planowanymi do realizacji w roku 2017, szczególnie zaś  w zakresie poprawy funkcjonowania struktur związku na wszystkich poziomach. Pomóc ma w tym m.in. polepszenie obiegu informacji, pomoc w zakresie obsługi prawnej   dla działkowców i zarządów ROD. Poinformował również zebranych, że prace nad programem komputerowym wspomagającym prace zarządów ROD są już w końcowej fazie i niedługo będzie on testowany pośród wybranych jednostek naszego stowarzyszenia.

 

 

Pan Bogusław Dąbrowski podsumował  też ostatnie doniesienia medialne, które w złym świetle stawiają Polski Związek Działkowców. Stwierdził, że jest to akcja mająca na celu budowanie w opinii publicznej negatywnego wizerunku PZD i należy się spodziewać dalszego jej nagłaśniania i eskalacji negatywnych nastrojów, być może mających na celu ingerencję w podstawy działania PZD. Ponadto nadmienił, że należałoby godnie uczcić rocznicę 120 lecia istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.

W kolejnej odsłonie posiedzenia dokonano podsumowania działania okręgu w 2016 roku. Działalność Okręgowego Zarządu została pozytywnie oceniona  przez Komisaryczną Okręgową Komisję Rewizyjną. Przewodniczący, Pan Zbigniew ŻYLUK podkreślił, że Okręgowy Zarząd zrealizował zadania zapisane w planie pracy na 2016 r.  oraz  prowadził właściwą gospodarkę finansową,  a wszystkie wydatki były uzasadnione planowanymi      i bieżącymi wymaganiami.

Pozytywnie oceniono plan pracy i preliminarz finansowy OZ na 2017 r. Głównymi zadaniami jakie przyjął OZ do realizacji na rok 2017 są:

  • Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.
  • Przeprowadzenie zjazdu w sparwie wyboru Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  • Przygotowanie jubileuszu 120 lecia ruchu ogrodnictwa działkowego;
  • Wdrażanie do praktyki wymogów dotyczących poprawy zagospodarowania ROD  i działek wynikających z  powszechnego przeglądu przeprowadzonego w 2016 roku;
  • Poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek poprzez organizację dorocznych przeglądów, cyklicznych szkoleń, narad, pokazów, konkursów, procesu inwestycyjnego oraz modernizacji terenów na których zlokalizowane są nasze ogrody.
  • Poszerzanie współpracy OZ i zarządów ROD z samorządami lokalnymi w zakresie wspierania rozwoju, funkcjonowania oraz organizacji procedur wnoszenia terenów zajmowanych przez ROD do planów przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań miast i gmin.
  • Kształtowanie polityki informacyjnej – podejmowanie przez OZ i RODy wszelkiej współpracy z mediami lokalnymi w celu poprawy obiegu rzetelnych informacji    na wszystkich poziomach stowarzyszenia. 

 

 

W dyskusji podkreślano wagę należytego przygotowania oraz obsłużenia przez  osoby obsługujące z ramienia OZ walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Dobrze oceniono prace prezydium i biura OZ, które wspiera okręg w wielu różnorodnych sprawach pomimo niewielkiej obsady etatowej. Podkreślano, iż nadal będą kontynuowane aktywne działania wspierania zarządów ogrodów w zakresie  pogłębiania ich umiejętności do prawidłowego funkcjonowania ogrodów poprzez m.in. udzielanie przez OZ porad prawnych       dla działkowców  i zarządów ogrodów.

Okręgowy Zarząd podjął stanowisko w sprawie ataków medialnych na nasze stowarzyszenie.

Całość obrad podsumował Prezes OZ, który złożył podziękowania  dla Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej  PZD za udział w obradach   oraz za pracę członkom OZ, Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej a także pracownikom biura oraz członkom komisji problemowych wspierających zarząd.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Obradował Okręgowy Zarząd w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106