06 lutego 2017

W dniach 27.01 - 02 luty br. w siedzibie Okręgu Elbląg PZD w Elblągu  odbyło się szereg narad szkoleniowo - instruktażowych m.in. dla Księgowych ROD,  Przewodniczących Komisji Rewizyjnych,

 

 

Prezesów ROD, Skarbników,  Instruktorów SSI oraz Sekretarzy Zarządów ROD. Narady prowadzili w kolejności  Prezes OZ p.Antoni DALAK, I Wiceprezes OZ/Dyrektor Biura p.Zygmunt Wójcik, Główna Księgowa biura Okręgu p.Jolanta Bryl,  Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej p.Zbigniew ŻYLUK, Sekretarz OZ p. Regina Pawlukowska oraz Instruktor  Okręgowy SSI p. Teresa ŚWITALSKA. We  wszystkich  naradach uczestniczyło ponad 200 osób funkcyjnych  z ROD Okręgu Elbląg.

 

 

W trakcie trwania wyżej wymienionych  narad uczestnicy byli  zapoznawani   oraz wypowiadali się sami na tematy związane z aktualną sytuacja w Związku, szczególnie      zaś w kontekście ostatnich ataków medialnych i prasowych na Polski Związek Działkowców.

 

 

Poza tym celem wszystkich narad  było zapoznanie uczestników  z podstawowymi wymogami w zakresie pełnionych przez nich funkcji  w ogrodach. Prowadzący omawiali zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem  kampani  sprawozdawczej     do walnych zebrań, planowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów  w  ROD mając na uwadze  możliwości pozyskania środków zewnętrznych  dla ROD w świetle otrzymanych propozycji  wsparcia od samorządów lokalnych.

 

 

.Poruszano też sprawę najczęstszych problemów  występujących  w trakcie bieżącej realizacji zadań w zakresie funkcjonowania ogrodu i przebiegu walnych zebrań. Omawiano także najważniejsze sprawy z punktu widzenia okręgu, takie jak: regulacja stanu prawnego ROD, wnioski oraz zalecenia  dla wymagających tego ROD wynikające z powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek, funkcjonowanie ROD w dokumentach planistycznych miast i gmin    z terenu naszego okręgu, potrzeby posiadania planu zagospodarowania ogrodu na podkładzie geodezyjnym z naniesioną infrastukturą, zasad postępowania z zamieszkującymi na ogrodach oraz przebywaniem na nich bezdomnych.

 

Przekazano również informacje na temat zbiorów przepisów związanych z funkcjonowaniem ROD oraz najnowsze wytyczne obowiązujące   w zakresie wycinki drzew, zasad i opłat w systemie wywozu odpadów komunalnych oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli w ROD.

 

 

Ponadto  omawiano zagadnienia związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych za rok 2016, wskazując  na najczęściej popełniane błędy w ich sporządzaniu  i przekazywaniu terminowo do OZ, zmiany w przepisach regulujących kwestię wynagrodzeń umów zleceń i o dzieło, a także ich opodatkowania.

 

 

Szczególną uwagę zwracano na właściwe opracowanie preliminarzy finansowych a także możliwości wynikające z  planowanego wprowadzenia programu finansowo-księgowego dla ROD.

 

W trakcie szkoleń skarbników, księgowych oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD Główna Księgowa Okręgu  PZD   oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej omawiali zadania i obowiązki stojące przed wyżej wymienionym osobami funkcyjnymi w ogrodach, szczególnie w kontekście zbliżającej się kampanii sprawozdawczej ROD.

 

 

Na naradzie  Komisji Rewizyjnych ROD poruszano  tematy związane z  prawami i obowiązkami, z regulaminem komisji, a także z bieżącymi kontrolami   oraz z badaniem sprawozdań finansowych i  ich opiniowaniem.

 

 

 Warto nadmienić, że duże grupy np. Prezesów podzielono na mniejsze aby łatwiej było dotrzeć do szkolonych z tak  obszernym zasobem wiedzy do przekazania.  Na każdą    z narad przygotowano pokaz  audiowizualny oraz cały pakiet materiałów pomocniczych       w postaci kserokopii dokumentów zawierających najważniejsze wytyczne, wzory oraz opracowania  mówiące jak opisywać  i opracowywać podstawowe dokumenty a cały proces dydaktyczny wspierano pokazami internetowymi  ze stron KR PZD i OZ-ów wskazując je jako sprawdzone w praktyce przykłady skutecznego działania.

 

 

Wszystkich uczestników poinformowano o uruchomieniu   z dniem 01 marca dyżurów telefonicznych porad prawnych dla działkowców w naszym okręgu.

Uczestnicy narad w dyskusji przyznawali, że spotkania takie są przydatne i pomagają    im w bieżącym funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Poruszana tematyka    z zakresu przestrzegania norm prawnych w ramach funkcjonowania ogrodu, spraw finansowo – księgowych  ma swoje uzasadnienie biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania  związane z  wewnętrzną  i zewnętrzną sytuacją naszego stowarzyszenia ogrodowego.

 

 

Na zakończenie poszczególnych narad podkreślano sprawdzone przykłady jednoczące naszą wspólnotę i korzystając z tej okazji honorowano najbardziej aktywnych, wręczając dyplomy, wyróżnienia oraz wydawnictwa związkowe wszystkim, którzy brali udział   w powszechnym przeglądzie a także tym, którzy wspierali czynnie struktury naszego okręgu  i ogrodów w 2016 roku. 

 

 

Każdej z grup szkolonych  złożono noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności, podkreślając w ich treści  wytrwałość i aktywność w społecznej pracy na rzecz naszego stowarzyszenia.

 

 

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

 

Zygmunt Wójcik

 

 

 

Narady szkoleniowo-instruktażowe w Okręgu Elbląg 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106