22 grudnia 2016

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu przeprowadził  w dniach 14 i 16 grudnia 2016 roku dwie narady szkoleniowo-instruktażowe dla Prezesów Zarządów ROD z terenu Okręgu Elbląskiego. W celu zwiększenia skuteczności szkoleniowej, uczestników podzielono na dwie mniejsze grupy.  W pierwszym dniu udział wzięło 2/3 stanu Prezesów ROD Zarządów z ROD położonych  na terenie miasta Elbląga a w kolejnym pozostała część oraz wszyscy z  terenu okręgu spoza Elbląga.

 

 

Przedmiotem obu narad szkoleniowo-instruktażowych było omówienie i pomoc merytoryczna w zakresie spraw związanych z:

  • Aktualną sytuacja w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD   w tym  m.in. polityką informacyjną PZD, OZ i ROD w  zakresie  informowania działkowców  na terenie ogrodów poprzez dostępne środki poprzez prasę i inne periodyki związkowe, zamieszczanie informacji na tablicach ROD, tworzenie stron internetowych, i itp.;
  • prawem prasowym i zasadami udzielania informacji;
  • przepływem informacji na linni OZ - Zarząd ROD – działkowcy;
  • zaleceniami wynikającymi z „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD    i działek w 2016 r.”na przykładzie ROD , które tego wymagają;
  • wnioskami z podsumowania konkursów „Wzorowa działka”,  ”Wzorowa altana”,
  • udzielaniem informacji wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych      i zaleceń KR PZD;
  • zamieszkiwaniem na działkach, altany ponadnormatywne (zakaz meldowania),
  • zadaniami dla ROD wynikające z przeprowadzonych kontroli  merytorycznych  i finasowych w 2016  roku w tym szczególnie zasady prowadzenia i rozliczania inwestycji i remontów w ROD w kontekście oceny uchwalonych w ROD    podczas walnych zebrań sprawozdawczych oraz  spraw wynikających z prowadzenia podstawowej dokumentacji ROD a także zasad  ich archiwizacji;
  • analizą prawną uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zakresu nadzoru nad obiektami budowlanymi nie podlegającymi reglamentacji (w tym nad altanami działkowymi);
  • przyznawaniem prawa do działki w praktyce;

Powyższa tematyka omawiana była przez I Wiceprezesa OZ PZD/Dyrektora Biura w Elblagu Pana Zygmunta Wójcika. W każdej  z narad czynny udział wzięli: Wiceprezes OZ PZD   w Elblągu Pan Wiesław WIŚNIEWSKI, Przewodniczący Komisarycznej Komisji Rewizyjnej  Pan Zbigniw Żyluk , który odnosił się do szeregu sparw oraz przedstawiał najaważniejsze zadania wynikające z narady Krajowej Komisji Rewizyjnej rzutujące na funkcjonowanie ROD oraz członek komisji ugodowo - prawnej OZ PZD w Elblagu b. radca prawny Pani Barbara Rościszewska, która udzielała odpowiedzi na nurtujące uczestników problemy oraz Główna Księgowa Biura OZ p. Jolanta Bryl  w zakresie prowadzenia gospodarki rzeczowo - finasowej  w ogrodach.

 

 

W czasie omawiania sytuacji zewnętrznej związku,  uczestnicy narad wyrażali stanowczą dezaprobatę dla ataków medialnych kierowanych na nasze stowarzyszenie ogrodowe PZD   oraz ogrody działkowe, które są przedstawiane w gazetach oraz telewizji. Twierdzili wspólnie, że ogrody działkowe służą im i rodzinom, jako oaza ciszy i spokoju oraz sposób    na wypoczynek na łonie natury i nie zgadzają się na to aby ich wytężona społeczna praca była przedstawiana w tak neatywnym świetle. Uważają, że należy dać temu zdecydowany odpór   poprzez wzmożoną pracę służb prasowych i prawnych naszego związku celem przeciwdziałnia tym niekorzystnym zjawiskom. Jednocześnie zobowiazują się wzmóc swoje działania w zakresie wywiązywania się  z obowiązku właściwego i zgodnego z przepisami informowania działkowców oraz rozpatrywania powstałych problemów na swoim podwórku.

Podczas narad udzielano instruktażu m.in. w zakresie zasad prowadzenia podstawowej dokumentacji oraz przeprowadzania inwestycji i remontów w ROD. Narady  były także okazją do bezpośredniego udzielenia odpowiedzi na nurtujące uczestników problemy związane z funkcjonowaniem ROD. Poruszano również szereg innych bieżąch spraw organizacyjnych w tym m.in. system rozpatrywania skarg i zażaleń, powoływanie komisji mediacyjnych na poziomie ROD celem zwiekszenia skuteczności organów funkcyjnych     na poziomie ogrodu  w  rozpatrywaniu wniesionych spraw przez działkowców.

Na zakończenie każdej narady prowadzący złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczno-noworoczne oraz połamano się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie szczęścia, zdrowia oraz lepszego zrozumienia pomiędzy nami działkowcami  w 2017 roku. Następnie przy dźwiękach kolęd spożyto świąteczny posiłek.Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Narady szkoleniowo-instruktażowe dla Prezesów Zarządów ROD w Okręgu Elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106