25 stycznia 2016

Podczas dwuetapowej narady najpierw dla księgowych a następnie dla skarbników ROD             w dniu 25.01.2016r. realizowano szeroki program obejmujący zarówno realizację zadań wynikających             z programu PZD, wdrażanie Statutu PZD, omówienie różnic w kontekście wdrażania nowego Regulaminu z 01.10.2015r., wdrażanie nowych uchwał KR PZD oraz cała paleta spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem ROD okręgu elbląskiego.

I Wiceprezes OZ PZD w Elbląg p. Zygmunt Wójcik zapoznał zebranych z najnowszymi zmianami w przepisach dotyczącymi funkcjonowania ROD oraz zwrócił uwagę na to, że                      w przypadku problemów z prowadzeniem spraw finansowych Zarządy ROD, które nadal same to robią a powinny skorzystać z obsługi księgowej Ośrodka Finansowo-Księgowego przy OZ Elbląg.

Następnie w ramach swojej prezentacji multimedialnej Główna księgowa OZ p. Jolanta Bryl szczegółowo omówiła sprawy finansowe w ROD w tym gospodarowanie funduszami ROD, świadczenia pieniężne i nagrody dla aktywu, dotacje na rozwój infrastruktury, pożyczki                            z funduszu samopomocowego PZD, rozrachunki wewnątrzorganizacyjne oraz zasady rachunkowości i zakładowy plan kont. Na zakończenie przypomniała o obowiązkach Zarządów ROD na koniec roku budżetowego m.in. dotyczących sporządzenia sprawozdań finansowych                za 2015 rok i preliminarzy finansowych na rok 2016. Uczestnicy zostali zapoznani również                           z możliwościami pozyskiwania dla ogrodów środków z funduszy europejskich i regionalnych programów operacyjnych oraz zasad korzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu obywatelskiego miast i gmin

Podczas szkolenia uczestnicy zwracali uwagę na to, że w codziennej pracy w zarządów ROD największe problemy sprawia im dokumentacja finansowo-księgowa oraz egzekwowanie należności i bieżące relacje w tym zakresie z działkowcami.

W szkoleniu księgowych wzięło udział wzięło ponad 68% z ogólnej liczby księgowych                                ka w przypadku 41 % skarbników

Narada księgowych i skarbników w okręgu elbląskim -
25. 01.2016r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106