25 stycznia 2016

 

W dniu 26.01.2016 roku w siedzibie okręgowego zarządu PZD w Elblągu odbyła się narada  szkoleniowo - instruktażowa dla Prezesów Zarządów ROD Okręgu Elbląg. Przewodnim tematem narady było omówienie wytycznych w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach a także obowiązki walnych zebrań wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy o ROD jak i ze Statutu PZD.

Naradę otworzył Prezes OZ Antoni Dalak , który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w stowarzyszeniu ogrodowym PZD oraz z celami i zagadnieniami szkoleniowymi przypominając wszystkim o podstawowych obowiązkach zarządów w zakresie przygotowania i organizacji walnych zebrań, jak również wynikających z bieżących zdań w zakresie tworzenia i  przechowywanie dokumentacji ROD, ewidencji działek, działkowców, posiedzeń zarządów ROD i innych ważnych punktu widzenia interesów działkowców              oraz  funkcjonowania ogrodów.

Następnie I wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik przystąpił do szczegółowego omówienia zadań zarządów ROD w świetle ustawodawstwa i praktyki dotyczące m.in. wdrożenia nowego regulaminu ROD oraz wytycznych w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych 2016 w ogrodach. W dalszej części zwrócił uwagę szkolonym                     na znaczenie prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej przez ogrody wobec swoich działkowców oraz na zewnątrz, która powinna się przejawiać przede wszystkim                            na posiadaniu stale aktualizowanych stron internetowych a także estetycznych                                i funkcjonalnych tablic informacyjnych z  aktualnymi informacjami oraz czytelnych tablic            z  nazwami ogrodów. Zwrócił też uwagę szkolonym na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa szczególnie w zakresie bhp i ppoż. oraz dotyczący zakazu zamieszkiwania                                  i przebywania bezdomnych na ogrodach w okresie zimy. W dalszej części swego wystąpienia szczegółowo omówił zasady organizacyjne współpracy ogrodów z samorządami miast i gmin oraz bieżące możliwości skorzystania ze środków budżetów obywatelskich miast  i gmin,   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie                             oraz z  funduszy europejskich w nawiązaniu do  najnowszych uchwał Krajowej Rady PZD. Na zakończenie przypomniał również o przygotowaniu się Prezesów ROD do spotkania    w dniu 10 lutego organizowanego przez Urząd Miejski w Elblągu na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dalszej części  Prezes Dalak i  Wiceprezes OZ Wiesław Wiśniewski zaznajomili zebranych z podstawowymi przepisami w zakresie nabywania i ustania członkostwa w PZD oraz zasad nabycia i wygaśnięcia prawa do działki w ROD ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewidencjonowanie tych czynności. Natomiast Główna księgowa  p. Jolanta Bryl omówiła sprawy dotyczące obowiązków i terminów zarządów ROD w zakresie sprawozdawczości wynikającej z przygotowania do walnych zebrań, planowania wysokości   i rodzajów opłat, finansowania remontów i inwestycji oraz wprowadzonych zmian         w gospodarce funduszami.

W toku dyskusji szkoleniowej dokonano wyjaśnienia wątpliwości dotyczących członkostwa w PZD, planowania opłat w ogrodzie, procedur dokooptowania do składu członków Związku z danego ogrodu oraz spraw bieżących na linii ROD a OZ.

W szkoleniu uczestniczyło blisko 79 % Prezesów ROD okręgu elbląskiego.

 

Zygmunt Wójcik

            Dyrektor Biura OZ w Elblągu

Narada  szkoleniowo-instruktażowa dla Prezesów zarządów ROD Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106