27 kwietnia 2017

W trakcie narady z Prezesami i Dyrektorami OZ poinformowano uczestników o konieczności zmiany statutu PZD. Taki obowiązek wynika z ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923), która stanowi zasadniczą nowelizację przepisów regulujących status funkcjonujących stowarzyszeń. Tym samym dotyczy ona PZD, który działa w formie stowarzyszenia ogrodowego. W praktyce oznacza to konieczność inkorporacji niektórych z tych mechanizmów do przepisów związkowych. Taka powinność wynika wprost z art. 8 nowelizacji. W konsekwencji Związek musi dokonać odpowiedniej zmiany statutu do 20 maja 2018 roku.

Uwzględniając powyższy obowiązek, poinformowano uczestników narady o podjętych wstępnych pracach organizacyjnych i koncepcyjnych w zakresie wdrożenia nowelizacji. Przedstawiono również podstawowe kierunki w tym zakresie. Wynikają one z koncepcji zakładającej, że - oprócz dostosowania statutu do nowych rozwiązań ustawowych - należy również udoskonalić obowiązujące obecnie rozwiązania i zmodyfikować statut także w zakresie nie objętym nowelizacją. Wszak prawie dwuletni okres funkcjonowania statutu dostarczył wielu spostrzeżeń co do kwestii, które należałoby udoskonalić w tym ważnym dokumencie. Dlatego zgodzono się, ze należy wykorzystać sposobność do wprowadzenia jeszcze lepszych rozwiązań prawnych dla pożytku działkowców, ogrodów oraz całego Związku.

Z tego względu uznano potrzebę rozpoczęcia prac związanych ze zmianą statutu. Prezes Związku poinformował uczestników narady, że podczas najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD zostanie wybrana specjalna komisja statutowa, która będzie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami. Rozpoczną się również szerokie konsultacje wewnątrzzwiązkowe w zakresie zagadnień wymagających nowej regulacji. Chodzi o to, aby jak najwięcej ROD i członków PZD wzięło udział w tej ogólnokrajowej debacie nad kształtem statutu i zgłaszało swoje wnioski i propozycje.  

 

TT

 

 

Informacja z narady w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106