05 czerwca 2017

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu     z udziałem  Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Zebraniu przewodniczyłI Wiceprezes OZ PZD Zygmunt Wójcik, który przywitał przybyłych członków Okręgowego Zarządu, Przewodniczącego Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gościa posiedzenia p. Agnieszkę Rudawską, reprezentującą Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego.

 

 

 

Na wstępie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków oraz stwierdzono prawomocność obrad  na podstawie listy obecności. W dalszej kolejności przedstawiona została bieżąca sytuacja polityczna – medialna, narastająca wokół naszego stowarzyszenia ogrodowego PZD w kontekście stanowiska naszego OZskierowanego w marcu br. do kilku przeciwników PZD, których celem jest doprowadzenie do zmian w ustawie o ROD oraz zabiegi dotyczące zalegalizowania łamania przez nich prawa, głównie poprzez zamieszkiwanie w ogrodach. Jednakże jak wiemy nie od dzisiaj,ich zwyczajem jest bezzasadne głoszenie pustych deklaracji oraz brak odpowiedzi na nasze postulaty, które pokazują rzeczywisty stan przestrzegania prawa w PZD i przypadki łamania tego prawa   przez stronę przeciwną.

 

 

Główne tematy posiedzenia dotyczyły aktualnej sytuacji w Związku w tym informacji z ostatniego posiedzenia KR PZD, przyjęcia zbiorczego bilansu z ROD za 2016 r. i zbiorczego preliminarza za 2017 r., roszczeń do gruntów ROD  i podejmowanych działań przez okręg, oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 roku oraz bieżących spraw organizacyjnych m.in.w zakresie ustalenia terminu Nadzwyczajnego Zjazdu OZ PZD w sprawie wyboru Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Informację z XIII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 24 maja br. i dotyczyło nowelizacji statutu PZD , skarg i zażaleń dotyczących przestrzegania prawa w Związku i ogrodach    oraz tegorocznych obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich  przedstawiła   - p. Agnieszka Rudawska. W swoim wystąpieniu poinformowała, że istnieje potrzeba  nowelizacji Statutu wynikająca m.in. ze zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. W związku z tą zmianą istnieje potrzeba inkorporacji niektórych z nich do przepisów związkowych. Nowelizacja statutu PZD zostanie poprzedzona szeroką konsultacją wewnątrzzwiązkową, a ostateczne wypracowanie propozycji zmian dokona specjalna Komisja ds. nowelizacji Statutu PZD.

 

 

Okręgowy Zarząd PZD na wniosek Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej    po przedstawieniu przez Główną Księgową Jolantę Bryl przyjął zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2017 rok.Członkowie OZ PZD przyjęli wszystkie uchwały w powyższych sprawach z jednym głosem wstrzymującym się b. Prezesa OZ PZD p. B. Mikołajczyka.

NastępnieWiceprezes OZ Wiesław Wiśniewski zapoznał zebranych z systemem obsługiwania skargi zażaleń w naszym okręgu oraz omówił niektóre z nich zwracając uwagę na wagę właściwego podchodzenia Zarządów ROD do  zgłaszanych skarg, tak aby każda z nich była załatwiana w miarę możliwości na poziomie ogrodu.

 

 

W kolejnej odsłonie I Wiceprezes OZ PZD Zygmunt Wójcik przedstawił ocenę walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w okręgu we wszystkich 76 rodzinnych ogrodach działkowych.          Ponadto zreferował temat dotyczący roszczeń do gruntów w tym m.in. wyodrębnionego  ROD  „Relaks” do gruntów oraz budowli nie leżących na jego działce geodezyjnej w chwili wyodrębnienia się ogrodu z PZD oraz aktualny stan działań podejmowanych przez OZ w stosunku do innych ROD.

 

 

W głosowaniu jednogłośnie podjęto również decyzję w sprawie terminu Nadzwyczajnego Zjazdu OZ PZD w Elblągu w sprawie wyboru Okręgowej Komisji Rewizyjnej , który ustalono na 21 października 2017 roku. W dyskusji poruszano problemy wynikające z przebiegu porządku obrad. W posiedzeniu uczestniczyło 21 członków na 27 wybranych do jego składu (78%).

Na tym posiedzenie zakończono.

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

IX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106