07 maja 2016

    Elbląg, dnia 29.01.2016r.

 

Prezesi Zarządów

Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Polskiego Związku Działkowców

Okręgu Elbląg

 

Szanowni Państwo!

 

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu w nawiązaniu do  informacji przekazanych osobom funkcyjnym organów ROD naszego okręgu na przeprowadzonych szkoleniach  w dniach 25.01    -29.01.2016r. uprzejmie przypomina, że Prezydium KR PZD podjęło uchwałę 382/2015  z dnia 29.12.2015r. w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku Polskiego Związku zostanie Działkowców. (uchwała została opublikowana w Biuletynie Nr 1/2016, który  otrzymają   lub już otrzymali na swój adres  wszystkie ROD)

Przypominamy , że  zgodnie z § 4 ust 2  powyższej  uchwały, Rodzinne  Ogrody   Działkowe   mogą 

czerpać dochody z majątku    Związku, o ile dochody te nie pochodzą z  prawdziwej  działalności gospodarczej.

W § 2 pkt. 3 i 4 uchwała wprost wskazuje, iż działalnością gospodarczą jest podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania ( udostępniania ) majątku Związku   w sposób ciągły ( powtarzalny, długotrwały ) dla celów zarobkowych, natomiast czerpanie dochodó  z majątku Związku to uboczna działalność prowadzona przez rodzinny ogród działkowy polegająca na okazjonalnym wykorzystaniu (udostępnianiu ) majątku Związku w celu pobierania pożytków finansowych służących prowadzonej działalności statutowej.

W świetle § 9 ust 1 przedmiotowej uchwały naruszenie postanowień uchwały stanowi podstawę do odwołania ze składu organu PZD lub pozbawienia członkowstwa PZD zgodnie    ze statutem. W § 9 ust 2 jednoznacznie określono, iż osoba naruszająca uchwałę odpowiada osobiście całym swoim majątkiem za wszelkie szkody wyrządzone PZD na skutek dokonanego naruszenia.

Mając na uwadze treść powyższej uchwały, Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu przypomina, że wszystkie Zarządy ROD z Okręgu Elbląg, czerpiące dochody  z wykorzystania (udostępniania) majątku Związku mają obowiązek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały   Nr 382/2015 Prezydium KR PZD dostosować swoją działalność  w tym zakresie do wymogów określonych powyższą uchwałą.

Wobec powyższego wzywamy wszystkie Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych  z Okręgu Elbląg do wypowiedzenia umów udostępniających teren ROD lub ogrodzenia zewnętrzne pod wszelkiego rodzaju nośniki, banery, bilbordy, urządzenia obce lub tablice reklamowe, itp. – zgodnie z treścią zawartych umów.

Wskazujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 8 ust 1 przedmiotowej uchwały 382/2015 to Prezydium Okręgowego Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad stosowaniem uchwały.

Wobec czego wzywamy wszystkie Zarządy ROD z Okręgu Elbląg do przesłania  kopii wypowiedzeń lub rozwiązań umów, o których mowa powyżej, jednak nie później   niż  do dnia 31.03. 2016r. Po tym terminie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu podejmie kroki określone   w uchwale Prezydium Krajowej Rady PZD.

 

Prezes OZ PZD w Elblągu

INFORMACJA DLA PREZESÓW ROD OKRĘGU ELBLĄG NA TEMAT CZERPANIA i WYKORZYSTANIA DOCHODÓW Z MAJĄTKU PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106