05 lutego 2015

Burmistrz Pasłęka informuje, że przygotowywany jest wniosek o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Konkursu „Usuwanie azbestu”.
    Dofinansowaniem zostaną objęte zadania polegające na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz jego unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów.


    Udzielenie dotacji polega na pokryciu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez przekazanie środków finansowych wybranemu przez gminę, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zadania, po wykonaniu prac. Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów robót  wykonanych przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego lub zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.
    Zabezpieczenie obiektu po demontażu wyrobów zawierających azbest leży po stronie Wnioskodawcy. 
    Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest i zależy od wysokości pozyskanych przez Gminę Pasłęk środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
    O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego. 
    W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy planują w 2015 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Pasłęk i są zainteresowani skorzystaniem z udzielanej przez gminę Pasłęk pomocy finansowej w tym zakresie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 13A), w terminie do dnia 5 marca 2015 r. do godz. 15:30, wniosek o udzielenie dofinansowania na ten cel. Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana  inwestycja, w postaci wypisu z rejestru gruntów i budynków,
- dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na realizację inwestycji - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości,
- aktualną mapę nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji wyrobów zawierających azbest (np. wyrys z ewidencji gruntów i budynków),
- kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, z adnotacją tego organu o nie wniesieniu sprzeciwu lub pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane),
- informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
- w odniesieniu do wnioskodawców ubiegających się o udzielenie dofinansowania na inwestycje przeprowadzane na obiektach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie trzech lat obrotowych, natomiast
- w odniesieniu do pozostałych wnioskodawców – oświadczenie, że obiekt/y, na których będzie przeprowadzona inwestycja, nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i/lub rolniczej 
- oświadczenie dotyczące uzgodnienia terminu wykonania prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest oraz udostępnienia nieruchomości.
    W przypadku braku uzgodnienia terminu wykonania prac lub nie udostępnienia nieruchomości w uzgodnionym terminie, Gmina Pasłęk może odstąpić od udzielenia Wnioskodawcy dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest.
    Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do jego uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 
    Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku lub o odmowie udzielenia dofinansowania. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu po rozpatrzeniu wniosku odmówiono jego udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
    Dodatkowe informacje dotyczące udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 13A) lub pod nr tel.: (55) 248 20 01 wew. (23).

 

 

http://paslek.pl/component/content/article?id=3793:dofinasowanie-do-usuwania-azbestu&catid=1:informacje-biece

 

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106