19 maja 2016

UCHWAŁA NR 2/VII/2016

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2

Statutu PZD

 

         W związku z wnioskiem organu nadzoru o podjęcie uchwały w przedmiocie wykładni postanowień Statutu PZD, KR PZD, działając na podstawie § 130 pkt 6 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

         W świetle postanowień § 14 ust. 2 Statutu PZD, prawa członka do występowania z wnioskiem i postulatem do organów PZD mogą być wykonywane wyłącznie osobiście.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

         W związku z wykonywaniem czynności nadzorczych nad PZD na wniosek osoby występującej w charakterze pełnomocnika członka PZD, Prezydent m. st. Warszawy, jako organu nadzoru wystąpił do Prezydium KR PZD z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w sprawie. Jednocześnie organ nadzoru wystąpił o rozstrzygnięcie przez KR PZD, na podstawie kompetencji wynikającej z § 130 pkt 6 Statutu PZD, „w zakresie dopuszczalności korzystania z instytucji pełnomocnictwa , przez członków PZD w sprawach występowania z wnioskami i postulatami do organów PZD (§ 14 ust. 1 pkt 5 statutu PZD).”

         Przedmiotowe zagadnienie uregulowane jest zasadniczo w dwóch przepisach Statutu PZD. Mianowicie zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5 Statutu PZD „Członek zwyczajny ma prawo występować z wnioskami i postulatami do organów PZD”. Z kolei § 14 ust. 2 Statutu PZD stanowi, iż „Prawa członkowskie wykonywane są osobiście”.

         Zasadnym jest stwierdzenie, iż katalog uprawnień wymienionych w § 14 ust. 1 Statutu PZD, wśród nich prawo do występowania z wnioskami i postulatami, należy zaliczyć do praw członkowskich. Za takim odczytaniem intencji Krajowego Zjazdu Delegatów PZD uchwalającego Statut PZD przemawia, nie tylko charakter uprawnień wymienionych w tym przepisie, ale również jego redakcja. Zapisanie w ust. 2 tego samego § zastrzeżenia w przedmiocie osobistego wykonywania praw członkowskich nie sposób interpretować inaczej, niż jako odnoszącego się w szczególności do katalogu ujętego w ust. 1 tego §. Co znamienne analogiczny zabieg redakcyjny został dokonany w § 18, odnoszącym się do praw członków, z kategorii „członków wspierających” i sposobu ich wykonywania.

         Niezależnie od powyższego, w opinii KR PZD za przedmiotową interpretacją przemawiają funkcjonalność takiego rozwiązania, oraz tradycyjny model funkcjonowania PZD, jako organizacji  społecznej, której działalność oparta jest o społecznie świadczoną pracę członków.

Organy PZD nie są przygotowane, ani też nie posiadają żadnych instrumentów prawnych, umożliwiających im weryfikację oświadczeń czy też dokumentów przedstawianych przez osoby podające się za pełnomocników członków PZD. Ponadto w realiach rodzinnych ogrodów działkowych, konieczność rozpatrywania wniosków lub postulatów pochodzących od osób podających się za pełnomocników członków PZD, a zatem z reguły podmiotów profesjonalnie (w warunkach rynkowych) zajmujących się działalnością w danych obszarach, stawiałoby społecznie działające organy PZD w sytuacji strony słabszej, co w konsekwencji wymuszałoby konieczność korzystania przez nie z analogicznego wsparcia zewnętrznego. Wskazać też należy, iż przedmiotem takiego postępowania są zagadnienia wyłącznie o charakterze wewnątrzorganizacyjnym, a w obecnie obowiązującym stanie prawnym członkom PZD, zwłaszcza w zakresie ochrony ich praw do działki w ROD oraz sposobu korzystania z działki, przysługuje szeroka ochrona sądowa zagwarantowaną ustawą o ROD.

Dlatego też, w opinii KR PZD, rozwiązania zawarte w Statucie PZD, zobowiązujące do osobistego wykonywania praw członkowskich, są w pełni uzasadnione. 

 

       WICEPREZES                                                             PREZES

  /-/ Stanisław ZAWADKA                                         /-/ Eugeniusz KONDRACKI

 

 

Warszawa, dnia 18 maja 2016 r.

Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2 Statutu PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106